งานอาคารสถานที่ลูกจ้างอัตราจ้างนายอรุณพร แตงอ่อน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางสาวเกษนีย์ ใจแน่
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายศุภชัย ศรีเทพ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายประภาส คนซื่อ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายเสรี ติ้มสันเทียะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นายสมพร กตัญรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นางสาวมัทนา พรมคีรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายศิริศักดิ์ ศิริสุข
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นายอุดมพร แตงอ่อน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสายทิพย์ ด้วงปาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาวปราณปริยา เรืองศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)