ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
41

• หญิง
38

รวม
80


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
45

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ไม่ระบุ
25


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
5

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
3

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาพาณิชยการ
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
4

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานพัสดุ(นักการภารโรง)
5

• งานลูกเสือ
1

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
3

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เน€เธžเธจเธซเธเธดเธ‡


นางสุกัญญา ช่วยรักษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางปรินารถ จันทร์ด้วง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพาณิชยการนางสาวกนกวรรณ ขาวเนตร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางอุษา ศรีรัชชะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว

นางสุติมา ทองราช
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางประภักสร นวลยัง
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนางสุขุมาพร วิบุลศิลป์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวสุภาวลักษณ์ พุทธิสุทโธ
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวจิราพร ชูรัตน์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางนาตยา ชลสินธุ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล

นางโสภา ไชยจิตต์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเรวดี พัฒน์ชู
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางเสาวลักษณ์ สุดชี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางจิตติมา คงเพชร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาพาณิชยการนางสาวปิยะมาศ เมืองด้วง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาพาณิชยการ

นางสาวศุทธินี ใจอารีย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเกศินี คันศร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวสุพรรณี ทองจีน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางกมลทิพย์ ศรีวรเดชไพศาล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจJulie Manalo
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว

นางสาวสุภาวดี สุจริต
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ

ปาลิดา กุลศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสุดา พืชนุกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางกัญญาพัชร บำรุงชู
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานความร่วมมือนางสาวบุศวรรณ ดำนุ่น
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาน.ส.ฉายาลักษณ์ เพชรศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)นางสาวเกษนีย์ ใจแน่
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)

นางสาวธนภรณ์ ประมุข
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวสุภิสรา สุวรรณรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวณัฎฐพัชร อ่อนประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวดวงดาว ชลสินธุ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางศิรินันท์ บุญจริง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาววลัยลักษณ์ ศรีเมือง
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสุรีย์ มีสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวศิวพร หนุนทองอุปถัมภ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวสุนิสา น้อยเต็ม
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวพรพิมล รัตนะพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน