ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
41

• หญิง
38

รวม
80


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
45

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ไม่ระบุ
25


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
5

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
3

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาพาณิชยการ
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
4

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานพัสดุ(นักการภารโรง)
5

• งานลูกเสือ
1

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
3

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เน€เธžเธจเธŠเธฒเธข


นายมนัส ชูราศรี
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชัยวัฒน์ เห็นถูก
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายสาธิต ก้งเซ่ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายสมศักดิ์ กุลศรี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายปริญญา เพกกิ้ม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายไกรจักร ศรีนำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอำนาจ ศิลปรัศมี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายฐะนะพงค์ หวันหมัด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายวัชรธร ผสารพันธ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายบรรจง มณีรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายชุติไชย ทองมีขวัญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายประยงค์ แสงสุวรรณโณ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายวิทยา วงศ์เมฆ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายสมพร มีสิทธิ์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายชลธิศ ปักเข็ม
หัวหน้างาน งานการเงินนายสิทธิโชค พรหมทอง
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายพรนที พรหมทอง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายทวีศักดิ์ ใจห้าว
หัวหน้างาน งานปกครองนายอุสายันห์ เมืองด้วง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายสุธี พืชนุกูล
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายชัยณรงค์ ฮั่นวิวัฒน์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายภิเชษฐ์ คชเชนทร์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายวิเชียร สกุลนุ้ย
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายวิโชติ คำวิจิตร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสมชาย สังข์น้อย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายวีระยุทธ ศรีเมือง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายศักดา สโมสร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายนริศ บุรินทร์โกษฐ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายธนเศรษฐ์ สุขบุญสังข์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายชัชนภ พรหมอุปถัมภ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสมรัก ปานมาศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการท่องเที่ยว

นายอัคเรศร์ มณีโชติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายชัยรัตน์ พงศ์ทองเมือง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายพิศาล วัชรสุธากร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายอนันต์ แก้วจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนายศรัญญู รัตนวิเชียร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายอรุณพร แตงอ่อน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายวิชาญ คนซื่อ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)นายศุภชัย ศรีเทพ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)นายประภาส คนซื่อ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)นายบารมี ศรีทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)