งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหัวหน้างานนายวิเชียร สกุลนุ้ย
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายอุสายันห์ เมืองด้วง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสุขุมาพร วิบุลศิลป์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายศักดา สโมสร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสมรัก ปานมาศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวเสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายธนเศรษฐ์ สุขบุญสังข์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางกมลทิพย์ ศรีวรเดชไพศาล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวสุพรรณี ทองจีน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีว่าที่ร้อยตรีเอกวัตร โบกระณี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายวีระยุทธ ศรีเมือง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่นางสาวสุดารัตน์ น้อยเต็ม
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี