งานสื่อการเรียนการสอนหัวหน้างานนายภิเชษฐ์ คชเชนทร์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายพิศาล วัชรสุธากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนางกมลทิพย์ ศรีวรเดชไพศาล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายอภิพงศ์ ชิ้นประกอบเกิด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่นางสุดา พืชนุกูล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน