งานวัดผลและประเมินผลหัวหน้างานนางนาตยา ชลสินธุ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางปัทมาวรรณ อภิธรรมบัณฑิต
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการพิเศษนางสุขุมาพร วิบุลศิลป์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูนางอุษา ศรีรัชชะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการนางประภักสร นวลยัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูนางสาวสุพรรณี ทองจีน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลว่าที่ร้อยตรีเอกวัตร โบกระณี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนางสุติมา ทองราช
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวจิราพร ชูรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่นางสาวสุดารัตน์ น้อยเต็ม
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล