งานทะเบียนหัวหน้างานนายไกรจักร ศรีนำ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครู คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายพรนที พรหมทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนายภูบดี พันธุ์เจริญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนายสัมฤทธิ์ เรืองสังข์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่นางสาวพรพิมล รัตนะพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวกรรวรา เมืองไทย
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน