งานทะเบียนหัวหน้างานนายไกรจักร ศรีนำ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายศรัญญู รัตนวิเชียร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนายภูบดี พันธุ์เจริญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนายพรนที พรหมทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่นางสาวพรพิมล รัตนะพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน