งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนหัวหน้างานนางปัทมาวรรณ อภิธรรมบัณฑิต
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางปรินารถ จันทร์ด้วง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)นางอุษา ศรีรัชชะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู คศ.2 (ชำนาญการ)นางสาวเสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายธนเศรษฐ์ สุขบุญสังข์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางกมลทิพย์ ศรีวรเดชไพศาล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวสุพรรณี ทองจีน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายอนันต์ แก้วจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายวิเชียร สกุลนุ้ย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายภิเชษฐ์ คชเชนทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวสุภาวลักษณ์ พุทธิสุทโธ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางนาตยา ชลสินธุ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายวีระยุทธ ศรีเมือง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่นางสาวธนภรณ์ ประมุข
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน