งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนหัวหน้างานนายชัยณรงค์ ฮั่นวิวัฒน์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายชุติไชย ทองมีขวัญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)นายศักดา สโมสร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางอุษา ศรีรัชชะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู คศ.2 (ชำนาญการ)นายพิศาล วัชรสุธากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายนริศ บุรินทร์โกษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายสมชาย สังข์น้อย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางจิตติมา คงเพชร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายสิทธิโชค พรหมทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายธนเศรษฐ์ สุขบุญสังข์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนว่าที่ร้อยตรีเอกวัตร โบกระณี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายภิเชษฐ์ คชเชนทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวสุภาวลักษณ์ พุทธิสุทโธ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายวีระยุทธ ศรีเมือง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่นางสาวบุศวรรณ ดำนุ่น
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน