งานครูที่ปรึกษาหัวหน้างานนายสมรัก ปานมาศ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายธนเศรษฐ์ สุขบุญสังข์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานางสุขุมาพร วิบุลศิลป์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูนางอุษา ศรีรัชชะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนางประภักสร นวลยัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูนายศรัญญู รัตนวิเชียร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายอัคเรศร์ มณีโชติ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานางสาวสุพรรณี ทองจีน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายภูบดี พันธุ์เจริญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายภิเชษฐ์ คชเชนทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา