งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาหัวหน้างานนายสุธี พืชนุกูล
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู คศ.2 (ชำนาญการ)
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางสุขุมาพร วิบุลศิลป์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายพรนที พรหมทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายชัชนภ พรหมอุปถัมภ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายนริศ บุรินทร์โกษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายสมชาย สังข์น้อย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายวิโชติ คำวิจิตร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายธนเศรษฐ์ สุขบุญสังข์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวสุพรรณี ทองจีน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาว่าที่ร้อยตรีเอกวัตร โบกระณี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายอนันต์ แก้วจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสุติมา ทองราช
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางนาตยา ชลสินธุ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่นางสาวบุศวรรณ ดำนุ่น
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา