งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานหัวหน้างานนางสาวสุภาวลักษณ์ พุทธิสุทโธ
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางอุษา ศรีรัชชะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการนายทวีศักดิ์ ใจห้าว
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูนายชัชนภ พรหมอุปถัมภ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายพิศาล วัชรสุธากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางกมลทิพย์ ศรีวรเดชไพศาล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวสุพรรณี ทองจีน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายอนันต์ แก้วจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายภูบดี พันธุ์เจริญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาววิลาวัณย์ หงษ์เกิด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายวิเชียร สกุลนุ้ย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวจิราพร ชูรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายชัยรัตน์ พงศ์ทองเมือง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่นางสาวณัฐฐาพร สมล่ำ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน