งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาหัวหน้างานนายชุติไชย ทองมีขวัญ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายบรรจง มณีรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)นายสุธี พืชนุกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู คศ.2 (ชำนาญการ)นางประภักสร นวลยัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู คศ.2 (ชำนาญการ)นายสมรัก ปานมาศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายชัชนภ พรหมอุปถัมภ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายพิศาล วัชรสุธากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายนริศ บุรินทร์โกษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสมชาย สังข์น้อย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายวิโชติ คำวิจิตร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวสุพรรณี ทองจีน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาว่าที่ร้อยตรีเอกวัตร โบกระณี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายอนันต์ แก้วจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาววิลาวัณย์ หงษ์เกิด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายนิติธร ภิรมย์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายชัยรัตน์ พงศ์ทองเมือง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่นางสาวบุศวรรณ ดำนุ่น
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา