งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาหัวหน้างานนายชุติไชย ทองมีขวัญ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายบรรจง มณีรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุธี พืชนุกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการนางประภักสร นวลยัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนายสมรัก ปานมาศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายชัชนภ พรหมอุปถัมภ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายนริศ บุรินทร์โกษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสมชาย สังข์น้อย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายวิโชติ คำวิจิตร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายศรัญญู รัตนวิเชียร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาว่าที่ร้อยตรีเอกวัตร โบกระณี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายอนันต์ แก้วจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายอัมรินทร์ คงสรรพ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาววิลาวัณย์ หงษ์เกิด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายชัยรัตน์ พงศ์ทองเมือง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่นางสาวบุศวรรณ ดำนุ่น
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา