งานปกครองหัวหน้างานนายอุสายันห์ เมืองด้วง
หัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายสมพร มีสิทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครู คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)นางสุขุมาพร วิบุลศิลป์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายศักดา สโมสร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนางสาวเสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายพรนที พรหมทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายวิโชติ คำวิจิตร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายสิทธิโชค พรหมทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนางกมลทิพย์ ศรีวรเดชไพศาล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายนิติธร ภิรมย์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายชัยณรงค์ ฮั่นวิวัฒน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายชลธิศ ปักเข็ม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนางสาวสุภาวลักษณ์ พุทธิสุทโธ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่นางสาวณัฐฐาพร สมล่ำ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง