งานปกครองหัวหน้างานนายอุสายันห์ เมืองด้วง
หัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายสมพร มีสิทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวเสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนางสุขุมาพร วิบุลศิลป์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูนายศักดา สโมสร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายวิโชติ คำวิจิตร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายสิทธิโชค พรหมทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนางกมลทิพย์ ศรีวรเดชไพศาล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายชัยณรงค์ ฮั่นวิวัฒน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูนายชลธิศ ปักเข็ม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายพรนที พรหมทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนางสาวสุภาวลักษณ์ พุทธิสุทโธ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง