งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจหัวหน้างานนางสาวจิราพร ชูรัตน์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางปรินารถ จันทร์ด้วง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครู คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)นางสุขุมาพร วิบุลศิลป์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางอุษา ศรีรัชชะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครู คศ.2 (ชำนาญการ)นางจิตติมา คงเพชร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาววิลาวัณย์ หงษ์เกิด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางนาตยา ชลสินธุ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่นางสาววลัยลักษณ์ ศรีเมือง
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวพนิตา พัฒน์ปาน
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ