งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์หัวหน้างานนายอิศรา นุรักษ์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายวิทยา วงศ์เมฆ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)นายชุติไชย ทองมีขวัญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)นางปัทมาวรรณ อภิธรรมบัณฑิต
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)นางประภักสร นวลยัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู คศ.2 (ชำนาญการ)นางจิตติมา คงเพชร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายอัคเรศร์ มณีโชติ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายอนันต์ แก้วจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวทิพย์ราตรี ทวีทรัพย์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายวิเชียร สกุลนุ้ย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวจิราพร ชูรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายนัฐพล เดชพิทักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่นางกัญญาพัชร บำรุงชู
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์