งานความร่วมมือหัวหน้างานนายสัมฤทธิ์ เรืองสังข์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางปัทมาวรรณ อภิธรรมบัณฑิต
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครู คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)นางอุษา ศรีรัชชะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครู คศ.2 (ชำนาญการ)นางสาวทิพย์ราตรี ทวีทรัพย์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือนายวิเชียร สกุลนุ้ย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่นางสาววลัยลักษณ์ ศรีเมือง
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ