งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหัวหน้างานนายพรนที พรหมทอง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายธนาวุธ บุญลิปตานนท์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครู คศ.1นายพิศาล วัชรสุธากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางกมลทิพย์ ศรีวรเดชไพศาล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่นางสาววลัยลักษณ์ ศรีเมือง
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ