งานวางแผนและงบประมาณหัวหน้างานนางประภักสร นวลยัง
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครู
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายอิศรา นุรักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูนายศรัญญู รัตนวิเชียร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่นางสาววลัยลักษณ์ ศรีเมือง
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ