งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)หัวหน้างานนายสมพร มีสิทธิ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครู คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายธนาวุธ บุญลิปตานนท์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครู คศ.1นางสาวเสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางกมลทิพย์ ศรีวรเดชไพศาล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายอภิพงศ์ ชิ้นประกอบเกิด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูผู้ช่วยนายภิเชษฐ์ คชเชนทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่นางสุดา พืชนุกูล
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)