งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)หัวหน้างานนายอภิพงศ์ ชิ้นประกอบเกิด
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางสาวเสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายธนาวุธ บุญลิปตานนท์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูผู้ช่วยนายศรัญญู รัตนวิเชียร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายภิเชษฐ์ คชเชนทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่นางสุดา พืชนุกูล
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)