งานอาคารสถานที่หัวหน้างานนายชัยรัตน์ พงศ์ทองเมือง
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายวิทยา วงศ์เมฆ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครู คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)นายชุติไชย ทองมีขวัญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครู คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)นายชัชนภ พรหมอุปถัมภ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายสิทธิโชค พรหมทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางสาวสุพรรณี ทองจีน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่ว่าที่ร้อยตรีเอกวัตร โบกระณี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายอนันต์ แก้วจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางสาวสุภาวลักษณ์ พุทธิสุทโธ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายกิตติศักดิ์ ขาวนุ้ย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่นางศิรินันท์ บุญจริง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่