งานพัสดุหัวหน้างานนายฐะนะพงค์ หวันหมัด
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครู ชำนาญการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายอัคเรศร์ มณีโชติ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่นางศิรินันท์ บุญจริง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวสุภาวดี สุจริต
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ