งานบุคลากรหัวหน้างานนางอุษา ศรีรัชชะ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครู ชำนาญการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายธนเศรษฐ์ สุขบุญสังข์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากรนายธนาวุธ บุญลิปตานนท์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูผู้ช่วยนางภคอร พรหมคีรี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากรนายพรนที พรหมทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่นางสาวปาลิดา กุลศรี
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร