งานบุคลากรหัวหน้างานนางอุษา ศรีรัชชะ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครู คศ.2 (ชำนาญการ)
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายธนาวุธ บุญลิปตานนท์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ครู คศ.1นายพรนที พรหมทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากรนายธนเศรษฐ์ สุขบุญสังข์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่นางสาวปาลิดา กุลศรี
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร