งานบุคลากรหัวหน้างานนางอุษา ศรีรัชชะ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครู ชำนาญการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายธนาวุธ บุญลิปตานนท์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูผู้ช่วยนายพรนที พรหมทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากรนายธนเศรษฐ์ สุขบุญสังข์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากรนางภคอร พรหมคีรี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่นางสาวปาลิดา กุลศรี
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร