งานประชาสัมพันธ์หัวหน้างานนายธนาวุธ บุญลิปตานนท์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายวิทยา วงศ์เมฆ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายศรัญญู รัตนวิเชียร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายพิศาล วัชรสุธากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางกมลทิพย์ ศรีวรเดชไพศาล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์ว่าที่ร้อยตรีเอกวัตร โบกระณี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายนิติธร ภิรมย์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายพรนที พรหมทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางสาวสุภาวลักษณ์ พุทธิสุทโธ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่นางสาวขนิษฐา แก้วแกม
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวณัฐฐาพร สมล่ำ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์