งานประชาสัมพันธ์หัวหน้างานนายธนาวุธ บุญลิปตานนท์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครู คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายวิทยา วงศ์เมฆ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครู คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)นายพรนที พรหมทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายพิศาล วัชรสุธากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางกมลทิพย์ ศรีวรเดชไพศาล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์ว่าที่ร้อยตรีเอกวัตร โบกระณี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายภูบดี พันธุ์เจริญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายนิติธร ภิรมย์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางสาวสุภาวลักษณ์ พุทธิสุทโธ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายสัมฤทธิ์ เรืองสังข์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่นางสาวกรรวรา เมืองไทย
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์