งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)หัวหน้างานนายสัมฤทธิ์ เรืองสังข์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางกมลทิพย์ ศรีวรเดชไพศาล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวทิพย์ราตรี ทวีทรัพย์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวจิราพร ชูรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่นางสาวขนิษฐา แก้วแกม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวกรรวรา เมืองไทย
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)