งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)หัวหน้างานนางสุติมา ทองราช
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางสาวทิพย์ราตรี ทวีทรัพย์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูนางสาวจิราพร ชูรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่นางสาวขนิษฐา แก้วแกม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)