แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวหัวหน้าแผนกนางอุษา ศรีรัชชะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ข้าราชการครู แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครู คศ.2 (ชำนาญการ)
พนักงานราชการ(ครู)นายสมรัก ปานมาศ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวสุภาวลักษณ์ พุทธิสุทโธ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว