แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว



หัวหน้าแผนก



นางอุษา ศรีรัชชะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครู ชำนาญการ




พนักงานราชการ(ครู)



นายสมรัก ปานมาศ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว



นางสาวสุภาวลักษณ์ พุทธิสุทโธ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว




ครูพิเศษสอน



นางภคอร พรหมคีรี
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว