แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวหัวหน้าแผนกนางอุษา ศรีรัชชะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครู ชำนาญการ
พนักงานราชการ(ครู)นายสมรัก ปานมาศ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวสุภาวลักษณ์ พุทธิสุทโธ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครูพิเศษสอนนางภคอร พรหมคีรี
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว