แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหัวหน้าแผนกนายธนาวุธ บุญลิปตานนท์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ(ครู)นายศรัญญู รัตนวิเชียร
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายพิศาล วัชรสุธากร
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายพรนที พรหมทอง
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูพิเศษสอนนางกมลทิพย์ ศรีวรเดชไพศาล
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ