แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหัวหน้าแผนกนายธนาวุธ บุญลิปตานนท์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ(ครู)นายพรนที พรหมทอง
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายพิศาล วัชรสุธากร
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูพิเศษสอนนางกมลทิพย์ ศรีวรเดชไพศาล
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนายสิปปกร เล่งวงศ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ