แผนกวิชาการบัญชีหัวหน้าแผนกนางปรินารถ จันทร์ด้วง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษ
พนักงานราชการ(ครู)นางสุขุมาพร วิบุลศิลป์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูนางจิตติมา คงเพชร
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการบัญชี
ครูพิเศษสอนนางสาววิลาวัณย์ หงษ์เกิด
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการบัญชี