แผนกวิชาช่างก่อสร้างหัวหน้าแผนกนายสิทธิโชค พรหมทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูพิเศษสอนนางสาวสุพรรณี ทองจีน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายอัมรินทร์ คงสรรพ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง