แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์หัวหน้าแผนกนายอิศรา นุรักษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู คศ.1
พนักงานราชการ(ครู)นางสาวเสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูพิเศษสอนว่าที่ร้อยตรีเอกวัตร โบกระณี
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายภูบดี พันธุ์เจริญ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์