แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังหัวหน้าแผนกนายชุติไชย ทองมีขวัญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)
ข้าราชการครูนายนัฐพล เดชพิทักษ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ(ครู)นายอุสายันห์ เมืองด้วง
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายชัชนภ พรหมอุปถัมภ์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายภิเชษฐ์ คชเชนทร์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง