แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์หัวหน้าแผนกนายไกรจักร ศรีนำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
ครูประจำนางปัทมาวรรณ อภิธรรมบัณฑิต
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุธี พืชนุกูล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางประภักสร นวลยัง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางสาวยลพัชร์ บุญสว่าง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู
พนักงานราชการ(ครู)นายวิโชติ คำวิจิตร
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสุติมา ทองราช
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวจิราพร ชูรัตน์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางนาตยา ชลสินธุ์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูพิเศษสอนนางสาวทิพย์ราตรี ทวีทรัพย์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายนิติธร ภิรมย์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสิตานันท์ กลับกลั่น
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย