แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์หัวหน้าแผนกนายไกรจักร ศรีนำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ข้าราชการครูนางปัทมาวรรณ อภิธรรมบัณฑิต
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุธี พืชนุกูล
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางประภักสร นวลยัง
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางสาวยลพัชร์ บุญสว่าง
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายสัมฤทธิ์ เรืองสังข์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ(ครู)นายวิโชติ คำวิจิตร
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสุติมา ทองราช
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวจิราพร ชูรัตน์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางนาตยา ชลสินธุ์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูพิเศษสอนนางสาวทิพย์ราตรี ทวีทรัพย์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายนิติธร ภิรมย์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์