แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์หัวหน้าแผนกนายไกรจักร ศรีนำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)
ข้าราชการครูนางปัทมาวรรณ อภิธรรมบัณฑิต
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)นายสุธี พืชนุกูล
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู คศ.2 (ชำนาญการ)นางประภักสร นวลยัง
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู คศ.2 (ชำนาญการ)นางสาวยลพัชร์ บุญสว่าง
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู คศ.1นายสัมฤทธิ์ เรืองสังข์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ(ครู)นายวิโชติ คำวิจิตร
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสุติมา ทองราช
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวจิราพร ชูรัตน์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางนาตยา ชลสินธุ์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูพิเศษสอนนางสาวทิพย์ราตรี ทวีทรัพย์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายนิติธร ภิรมย์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์