ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
41

• หญิง
38

รวม
80


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
45

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ไม่ระบุ
25


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
5

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
3

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาพาณิชยการ
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
4

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานพัสดุ(นักการภารโรง)
5

• งานลูกเสือ
1

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
3

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เธ›เธฃเธดเธเธเธฒเธ•เธฃเธตเธซเธฃเธทเธญเน€เธ—เธตเธขเธšเน€เธ—เนˆเธฒ


นายไกรจักร ศรีนำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอำนาจ ศิลปรัศมี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายบรรจง มณีรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายประยงค์ แสงสุวรรณโณ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางปรินารถ จันทร์ด้วง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพาณิชยการนางสาวกนกวรรณ ขาวเนตร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสุติมา ทองราช
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายสมพร มีสิทธิ์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายชลธิศ ปักเข็ม
หัวหน้างาน งานการเงินนางประภักสร นวลยัง
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายพรนที พรหมทอง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสุขุมาพร วิบุลศิลป์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายอุสายันห์ เมืองด้วง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวสุภาวลักษณ์ พุทธิสุทโธ
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายชัยณรงค์ ฮั่นวิวัฒน์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวจิราพร ชูรัตน์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางนาตยา ชลสินธุ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายวิเชียร สกุลนุ้ย
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางโสภา ไชยจิตต์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวิโชติ คำวิจิตร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเรวดี พัฒน์ชู
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสมชาย สังข์น้อย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายวีระยุทธ ศรีเมือง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายศักดา สโมสร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายนริศ บุรินทร์โกษฐ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายธนเศรษฐ์ สุขบุญสังข์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายชัชนภ พรหมอุปถัมภ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางเสาวลักษณ์ สุดชี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางจิตติมา คงเพชร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาพาณิชยการนายสมรัก ปานมาศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการท่องเที่ยว

นางสาวศุทธินี ใจอารีย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอัคเรศร์ มณีโชติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายชัยรัตน์ พงศ์ทองเมือง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายพิศาล วัชรสุธากร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวเกศินี คันศร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวสุพรรณี ทองจีน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางกมลทิพย์ ศรีวรเดชไพศาล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายศรัญญู รัตนวิเชียร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสุดา พืชนุกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางกัญญาพัชร บำรุงชู
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานความร่วมมือ

นางสาวสุภิสรา สุวรรณรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวดวงดาว ชลสินธุ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาววลัยลักษณ์ ศรีเมือง
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวศิวพร หนุนทองอุปถัมภ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวพรพิมล รัตนะพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน