ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
44

• หญิง
36

รวม
81


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
45

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ไม่ระบุ
26


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
11

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
5

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
3

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาพาณิชยการ
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานพัสดุ(นักการภารโรง)
5

• งานลูกเสือ
1

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
3

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3
นายมนัส ชูราศรี
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสาธิต ก้งเซ่ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายสมศักดิ์ กุลศรี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายปริญญา เพกกิ้ม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายไกรจักร ศรีนำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอำนาจ ศิลปรัศมี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายวัชรธร ผสารพันธ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายบรรจง มณีรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายชัยวัฒน์ เห็นถูก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางเสาวลักษณ์ สุดชี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสุกัญญา ช่วยรักษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายประยงค์ แสงสุวรรณโณ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายวิทยา วงศ์เมฆ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนางปรินารถ จันทร์ด้วง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพาณิชยการนางสาวกนกวรรณ ขาวเนตร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางอุษา ศรีรัชชะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว

นางสุติมา ทองราช
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายสมพร มีสิทธิ์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายชลธิศ ปักเข็ม
หัวหน้างาน งานการเงินนายฐะนะพงค์ หวันหมัด
หัวหน้างาน งานพัสดุนางประภักสร นวลยัง
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายพรนที พรหมทอง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสุขุมาพร วิบุลศิลป์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายชุติไชย ทองมีขวัญ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายอุสายันห์ เมืองด้วง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายสุธี พืชนุกูล
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายทวีศักดิ์ ใจห้าว
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายชัยณรงค์ ฮั่นวิวัฒน์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวสุภาวลักษณ์ พุทธิสุทโธ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายเอนก พงศานนท์
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางนาตยา ชลสินธุ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายภิเชษฐ์ คชเชนทร์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายวิเชียร สกุลนุ้ย
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางโสภา ไชยจิตต์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวิโชติ คำวิจิตร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเรวดี พัฒน์ชู
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวจิราพร ชูรัตน์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสมชาย สังข์น้อย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายวีระยุทธ ศรีเมือง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายศักดา สโมสร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายนริศ บุรินทร์โกษฐ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายธนเศรษฐ์ สุขบุญสังข์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายชัชนภ พรหมอุปถัมภ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสิทธิโชค พรหมทอง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางจิตติมา คงเพชร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาพาณิชยการนางสาวปิยะมาศ เมืองด้วง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาพาณิชยการนายสมรัก ปานมาศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการท่องเที่ยว

นางสาวศุทธินี ใจอารีย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวอดาวัลย์ ผิวล้วน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอัคเรศร์ มณีโชติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายชัยรัตน์ พงศ์ทองเมือง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายพิศาล วัชรสุธากร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายชยากร รินสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวเกศินี คันศร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ว่าที่ ร.ต.สุนนท์ โปขวัญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายอนันต์ แก้วจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนายศรัญญู รัตนวิเชียร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจJulie Manalo
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว

นางสาวสุภาวดี สุจริต
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ

นางสุดา พืชนุกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางกัญญาพัชร บำรุงชู
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานความร่วมมือนางสาวบุศวรรณ ดำนุ่น
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาปาลิดา กุลศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายอรุณพร แตงอ่อน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)น.ส.ฉายาลักษณ์ เพชรศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)นางสาวเกษนีย์ ใจแน่
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)นายวิชาญ คนซื่อ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)นายศุภชัย ศรีเทพ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)นายประภาส คนซื่อ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)นายบารมี ศรีทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)

นางสาวธนภรณ์ ประมุข
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวสุภิสรา สุวรรณรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวณัฎฐพัชร อ่อนประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวดวงดาว ชลสินธุ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางศิรินันท์ บุญจริง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาววลัยลักษณ์ ศรีเมือง
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสุรีย์ มีสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวศิวพร หนุนทองอุปถัมภ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวสุนิสา น้อยเต็ม
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวพรพิมล รัตนะพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน