ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
43

• หญิง
54

รวม
100


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
3

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
56

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ไม่ระบุ
33


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
14

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
5

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาพาณิชยการ
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
6

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
6

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
4

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
6

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานพัสดุ(นักการภารโรง)
5

• งานลูกเสือ
1

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
4

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
13

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายมนัส ชูราศรี
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนายชัยวัฒน์ เห็นถูก
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายสมศักดิ์ กุลศรี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายปริญญา เพกกิ้ม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าแผนกนายไกรจักร ศรีนำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบุคลากรนายอำนาจ ศิลปรัศมี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายฐะนะพงค์ หวันหมัด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้างาน งานพัสดุนายวัชรธร ผสารพันธ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้างาน งานปกครองนายบรรจง มณีรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายชุติไชย ทองมีขวัญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสุกัญญา ช่วยรักษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานบุคลากรนายประยงค์ แสงสุวรรณโณ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายวิทยา วงศ์เมฆ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางปรินารถ จันทร์ด้วง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพาณิชยการ
หัวหน้างาน งานบัญชีนางสาวกนกวรรณ ขาวเนตร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางอุษา ศรีรัชชะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
หัวหน้างานนางสุติมา ทองราช
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสมพร มีสิทธิ์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายชลธิศ ปักเข็ม
หัวหน้างาน งานการเงิน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายสิทธิโชค พรหมทอง
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางประภักสร นวลยัง
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายพรนที พรหมทอง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสุขุมาพร วิบุลศิลป์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาพาณิชยการ
ผู้ช่วยงาน งานบัญชีนายทวีศักดิ์ ใจห้าว
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายอุสายันห์ เมืองด้วง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวสุภาวลักษณ์ พุทธิสุทโธ
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการท่องเที่ยวนายสุธี พืชนุกูล
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างาน งานลูกเสือ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายชัยณรงค์ ฮั่นวิวัฒน์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวจิราพร ชูรัตน์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางนาตยา ชลสินธุ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายภิเชษฐ์ คชเชนทร์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวิเชียร สกุลนุ้ย
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำนางสาวยลพัชร์ บุญสว่าง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน)นางโสภา ไชยจิตต์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนายวิโชติ คำวิจิตร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเรวดี พัฒน์ชู
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายสมชาย สังข์น้อย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายวีระยุทธ ศรีเมือง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายศักดา สโมสร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนายนริศ บุรินทร์โกษฐ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายธนเศรษฐ์ สุขบุญสังข์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากรนายชัชนภ พรหมอุปถัมภ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวเสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางจิตติมา คงเพชร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาพาณิชยการ
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวปิยะมาศ เมืองด้วง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาพาณิชยการนายพิศาล วัชรสุธากร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายสมรัก ปานมาศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ครูอัตราจ้างนางสาวทิพย์ราตรี ทวีทรัพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวศุทธินี ใจอารีย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวดุษฎี ศรีดำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเสาวลักษณ์ นวนทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอัคเรศร์ มณีโชติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุนายชัยรัตน์ พงศ์ทองเมือง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนางสาวเกศินี คันศร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ว่าที่ร้อยตรีเอกวัตร โบกระณี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายภานุวัฒน์ ศรีวารินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวสุพรรณี ทองจีน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างอัมรินทร์ คงสรรพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายอนันต์ แก้วจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนางกมลทิพย์ ศรีวรเดชไพศาล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายศรัญญู รัตนวิเชียร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักJulie Manalo
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยวณัชชาภัทร ล่องลือฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ลูกจ้างประจำนางสาวสุภาวดี สุจริต
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
ลูกจ้างอัตราจ้างปาลิดา กุลศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสุดา พืชนุกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางกัญญาพัชร บำรุงชู
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานความร่วมมือ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวบุศวรรณ ดำนุ่น
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายอรุณพร แตงอ่อน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)น.ส.ฉายาลักษณ์ เพชรศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางสาวเกษนีย์ ใจแน่
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)นายวิชาญ คนซื่อ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายศุภชัย ศรีเทพ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)นายประภาส คนซื่อ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางสาวนาถฤดี ดีกว่า
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายบารมี ศรีทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)
เจ้าหน้าที่นางสาววลัยลักษณ์ ศรีเมือง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวขนิษฐา แก้วแกม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวธนภรณ์ ประมุข
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวสุภิสรา สุวรรณรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวณัฎฐพัชร อ่อนประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวดวงดาว ชลสินธุ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางศิรินันท์ บุญจริง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสุรีย์ มีสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษากิตติยา ทนันไชย
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวศิวพร หนุนทองอุปถัมภ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวสุนิสา น้อยเต็ม
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวพรพิมล รัตนะพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน