ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
45

• หญิง
54

รวม
102


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
3

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
58

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ไม่ระบุ
33


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
14

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
5

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาพาณิชยการ
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
6

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
6

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
4

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานพัสดุ(นักการภารโรง)
5

• งานลูกเสือ
1

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
4

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
15

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายมนัส ชูราศรี
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนายชัยวัฒน์ เห็นถูก
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายสมศักดิ์ กุลศรี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายปริญญา เพกกิ้ม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าแผนกนายประยงค์ แสงสุวรรณโณ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายอำนาจ ศิลปรัศมี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายบรรจง มณีรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายไกรจักร ศรีนำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางปรินารถ จันทร์ด้วง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพาณิชยการ
หัวหน้างาน งานบัญชีนายวิทยา วงศ์เมฆ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายฐะนะพงค์ หวันหมัด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้างาน งานพัสดุนายชุติไชย ทองมีขวัญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางอุษา ศรีรัชชะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายวัชรธร ผสารพันธ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้างาน งานปกครองนางสุกัญญา ช่วยรักษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
หัวหน้างานนายสมพร มีสิทธิ์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายอุสายันห์ เมืองด้วง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางนาตยา ชลสินธุ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสุติมา ทองราช
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายชลธิศ ปักเข็ม
หัวหน้างาน งานการเงิน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสุขุมาพร วิบุลศิลป์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาพาณิชยการ
ผู้ช่วยงาน งานบัญชีนายวิเชียร สกุลนุ้ย
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายพรนที พรหมทอง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายชัยณรงค์ ฮั่นวิวัฒน์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายภิเชษฐ์ คชเชนทร์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวจิราพร ชูรัตน์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายสุธี พืชนุกูล
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างาน งานลูกเสือ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสิทธิโชค พรหมทอง
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายทวีศักดิ์ ใจห้าว
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางประภักสร นวลยัง
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวสุภาวลักษณ์ พุทธิสุทโธ
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ครูประจำนางสาวยลพัชร์ บุญสว่าง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายธนาวุธ บุญลิปตานนท์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พนักงานราชการ(สอน)นายธนเศรษฐ์ สุขบุญสังข์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากรนายวีระยุทธ ศรีเมือง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นางโสภา ไชยจิตต์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนางสาวเสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายศักดา สโมสร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนางจิตติมา คงเพชร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาพาณิชยการ
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายชัชนภ พรหมอุปถัมภ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสมชาย สังข์น้อย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายนริศ บุรินทร์โกษฐ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวเรวดี พัฒน์ชู
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายศรัญญู รัตนวิเชียร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายวิโชติ คำวิจิตร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายพิศาล วัชรสุธากร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวปิยะมาศ เมืองด้วง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาพาณิชยการนายสมรัก ปานมาศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ครูอัตราจ้างนายอัคเรศร์ มณีโชติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุนางสาวศุทธินี ใจอารีย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเกศินี คันศร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายชัยรัตน์ พงศ์ทองเมือง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายอนันต์ แก้วจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานJulie Manalo
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยวนางกมลทิพย์ ศรีวรเดชไพศาล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสุพรรณี ทองจีน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวดุษฎี ศรีดำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวทิพย์ราตรี ทวีทรัพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ว่าที่ร้อยตรีเอกวัตร โบกระณี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ณัชชาภัทร ล่องลือฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนางสาวเสาวลักษณ์ นวนทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายภานุวัฒน์ ศรีวารินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อัมรินทร์ คงสรรพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ลูกจ้างประจำนางสาวสุภาวดี สุจริต
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสุดา พืชนุกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางกัญญาพัชร บำรุงชู
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานความร่วมมือ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวบุศวรรณ ดำนุ่น
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายอรุณพร แตงอ่อน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)น.ส.ฉายาลักษณ์ เพชรศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางสาวเกษนีย์ ใจแน่
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)นายวิชาญ คนซื่อ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายศุภชัย ศรีเทพ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)นายประภาส คนซื่อ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายบารมี ศรีทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)ปาลิดา กุลศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวนาถฤดี ดีกว่า
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)
เจ้าหน้าที่นางสาวพรพิมล รัตนะพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสุรีย์ มีสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางศิรินันท์ บุญจริง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวสุภิสรา สุวรรณรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาววลัยลักษณ์ ศรีเมือง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวดวงดาว ชลสินธุ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวศิวพร หนุนทองอุปถัมภ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวณัฎฐพัชร อ่อนประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวธนภรณ์ ประมุข
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวสุนิสา น้อยเต็ม
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลกิตติยา ทนันไชย
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวขนิษฐา แก้วแกม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)